Từ 01/3/2020, không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học.

x

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Từ 01/3/2020, không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học.

Ngày 30/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT có những điểm nổi bật so với quy định hiện hành như sau:

- Thứ nhất, theo quy định hiện hành (Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT) người tốt nghiệp sẽ được phân biệt về xếp loại bằng tốt nghiệp theo các mức gồm: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình nhưng nội dung của thông tư mới lại Bổ sung mục là “Hạng tốt nghiệp” (nếu có) trên bằng tốt nghiệp đại học.

- Thứ hai, nội dung trên văn bằng không còn thể hiện hình thức đào tạo gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn

Như vậy, bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi loại hình "chính quy", "vừa làm vừa học" hay “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định hiện hành, đây là một trong những điểm rất đáng chú ý đối với các Sinh viên đang theo học hệ Vừa làm vừa học tại Trung tâm GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM.

link website:

  1. https://danluat.thuvienphapluat.vn/moi-bang-dai-hoc-se-khong-bat-buoc-gh...
  2. https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2019-tt-bgddt-noi-dung-chinh...
  3. https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/khong-ghi-hinh-thuc-dao-tao-tren-...