Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

 

I. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo trưởng trong việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các công tác: Đào tạo các hệ vừa làm vừa học (viết tắt là VLVH), liên thông (viết tắt là LT), văn bằng 2 (viết tắt là VB2) và đào tạo từ xa (viết tắt là ĐTTX). Hình thức ĐTTX được giới hạn các hệ VLVH, LT, VB2; Hợp tác, liên kết, phát triển đào tạo với các đối tác trong nước, Trung tâm là đầu mối phối hợp với các khoa viện của Trường tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghề phù hợp với lĩnh vực đào tạo của khoa chuyên môn theo nhu cầu xã hội.

 

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, tuyên truyền và quảng bá tuyển sinh hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX hàng năm, chịu trách nhiệm tổ chức và cùng với các khoa viện đào tạo, đơn vị chức năng trong Trường tổ chức các kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX hàng năm; tham mưu, xây dựng các đề án, đàm phán và ký kết hợp đồng đào tạo hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX theo hình thức hợp tác, liên kết với các trường đại học đối tác.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành học, môn học cho hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX. Lập kế hoạch đào tạo cho từng lớp theo học kỳ, năm học, khoá học. Phối hợp với các khoa/viện xây dựng kế hoạch học tập, lập lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu theo từng kỳ học.

3. Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy các lớp hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX. Quản lý kế hoạch giảng dạy của giảng viên và giám sát việc thực hiện lịch trình, thời gian giảng dạy.

4. Lập kế hoạch và lịch trình các kỳ thi học phần. Phối hợp với Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, các khoa viện tổ chức kỳ thi kết thúc học phần và kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên.

5. Quản lý quá trình học tập của sinh viên hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX. Phổ biến nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, kiểm tra và thi cho sinh viên. Theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của sinh viên. Lập và trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Tổ chức cấp phát văn bằng cho sinh viên hệ VLVH, LT, VB2, ĐTTX.

6. Hợp tác, liên kết, phát triển đào tạo với các đối tác trong nước (học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trường liên kết cấp bằng hoặc học tại đơn vị liên kết, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cấp bằng); Phối hợp với các đối tác để quản lý quá trình đào tạo theo chương trình hợp tác, liên kết đào tạo.

7. Tổ chức đào tạo lại, bổ túc theo hình thức VLVH, ĐTTX (không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).

8. Phối hợp với các khoa/viện của Trường tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghề phù hợp với lĩnh vực đào tạo của khoa chuyên môn theo nhu cầu xã hội.

9. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo tham mưu đề xuất về quy định học phí, định mức thanh toán giờ giảng cho giảng viên đối với các loại hình đào tạo do Trung tâm quản lý.

10. Xúc tiến, tham mưu cho lãnh đạo trường về phát triển và mở rộng địa bàn đào tạo.