Cơ cấu tổ chức

I. Ban lãnh đạo Trung tâm Hợp tác và Đào tạo liên tục

1.      TS. Trần Văn Nguyên                       Phó giám đốc Phụ trách

2.      TS. Nguyễn Đức Hạnh                     Phó giám đốc

3.      ThS. Đặng Đình Tuấn                      Tổ trưởng Công đoàn

 

II. Các chuyên viên

1.  ThS. Nguyễn Văn Duy 

2.  KS. Nguyễn Thị Quyên

3.  KS. Đỗ Như Hoa

4.  TS. Nguyễn Cảnh Hải

5.  KS. Nguyễn Thị Phương Quỳnh