TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, VĂN BẰNG 2 VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH) ĐỢT 1 NĂM 2021: