CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH KÌ THI ĐẦU VÀO HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 VÀO NGÀY 10, 11 / 7 / 2021.

CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ HOÀN THÀNH KÌ THI ĐẦU VÀO HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ VLVH ĐỢT 1 NĂM 2021 VÀO NGÀY 10, 11 / 7 / 2021.