TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021 CÁC CHUYÊN NGÀNH: