TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG, SONG BẰNG, VĂN BẰNG 2 VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG  TỪ CAO ĐẲNG, SONG BẰNG, VĂN BẰNG 2 VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2/2022