Sẵn sàng đưa phòng thu bài giảng điện tử vào hoạt động phục vụ công tác giảng dạy và học tập

Sẵn sàng đưa phòng thu bài giảng điện tử vào hoạt động phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại Trung tâm Hợp tác Và Đào tạo liên tục

 

 

(các thầy lãnh đạo Nhà trường sang kiểm tra công tác chuẩn bị)

 

 

(Giảng viên khai thác thử nghiệm hệ thống)

 

 

(Giảng viên Khoa Lý luận chính trị đang trực tiếp giảng bài trên hệ thống LMS)